TAKING TOO LONG?
CLICK/TAP HERE TO CLOSE LOADING SCREEN.
CLOSE SEARCH

ETB1: audientzia porrota eta hizkuntza trauma

ETB1

AUDIENTZIA PORROTA ETA HIZKUNTZA TRAUMA

Bizitzea forma bat defendatzea da (Holderlin).

 

HIZKUNTZA OIHARTZUN GISA

Hizkuntza OIHARTZUNA da.

Hizlariak badaki gauzak nola esan, oihartzun bat entzuten ari delako; gauzak nola esan behar dituen, TXIBATZEN dion oihartzuna.

Hizkuntza, inguratzen gaituen oihartzuna.

Bagara SEGURTASUNEZ hitz egiteko gauza, inguratzen gaituen hizkuntza-oihartzuna ERREPIKATU besterik ez dugulako egin behar.

Hizkuntza-oihartzunak inguratzen ez duen hizlaria, ordea, inseguru sentituko da, TXIBATORIK GABE hitzegitera behartua.

Euskararen kasuan, EUSKALDUN ZAHAR deitu izan ditugu TXIBATOA BETIDANIK piztuta omen zeukaten hizlariak.

Euskaldun zaharrentzat, gainerako euskaldunentzat baino modu argiagoan, euskara oihartzun bat zelakoan, kasu gehienetan haurtzarotik entzuten aritu izan diren oihartzuna, eta errepikatu besterik ez dituzte egin behar haizeak dakarzkien erreferenziak.

Noski; euskaldun zahar askorentzat, segurtasuna ematen dien euskarazko oihartzun nagusia EUSKALKIArena da.

Izan ere, zoritxarrez, euskaldun zahar askorentzat EUSKARA BATUA oihartzun ahula sortzen duen forma linguistikoa baino ez da, eta ondorioz ez die segurtasunik ekartzen, ez direlako automatikoki errepikatzeko gauza sentitzen.

Era berean, euskaldun zahar askorentzat ESPAINOLA edo FRANTSESA badira hizkuntza-oihartzun guztiz INGURATZAILEAK, oso errazak errepikatzeko eta hiztunei erabateko SEGURTASUN LINGUISTIKOA dakarkietenak.

Gainera, haiengan errepikatzeko trebetasunak espainolez edo frantsesez handitu ahala, euskaraz orduan eta inseguruago aurki daitezke euskal hiztun horietariko batzuk.

Begibistakoa da: euskararen oihartzunak –euskalkietan zein euskara batuan- oso ahul entzuten dira, ESPAINOLA edo FRANTSESA hizkuntza-oihartzun OZENEN aldean.

Zergatik?

Erresonantzia-kutxa urriak dituelako euskarak, erdarak duen mordoarekin alderatuz gero.

Begibistakoa.

ETB1 genuke erresonantzia-kutxa nagusietakoa.

Oso ez-nahikoa, bistan denez, euskarazko hizkuntza-oihartzun inguratzaile bat osatzeko.

Oro har, euskarazko mezuen kontsumoa askoz ere baxuagoa da, erdarazkoena baino; ondorioz, euskarazko mezuek ez dute hizkuntza-oihartzun ozenik osatzen, ez direlako behar bestetan errepikatzen.

Horregatik, euskara jaso edo ikasi duten hizlari askoretzat euskaraz egitea ez da oihartzun bati jarraitzea esfortzurik gabe, baizik eta ariketa linguistiko bati INTELEKTUALKI ekin behar izatea.

ESFORTZU-EZA versus ARIKETA KONSZIENTEA.

Oihartzuna entzuten ari denak FORMARI DAGOKIONEZ ez dauka aparteko esfortzurik egin beharrik.

Ia modu inkonszientean hitz egin lezake, PENTSATU GABE, formari dagokionez.

Oihartzuna entzuten ari ez denak, ordea, forma antolatzerako garaian ere ESFORTZUA egin beharko du.

Ez gara mezuen fondoaz ari –esaten ari garenaren edukiez- hizkuntzaren formaz baizik.

Oihartzunari esker errepikatzeko erraza dena, ia pentsatu gabe… ala kontrakoa: hizlaria, inguruan oihartzunik somatu ezean, ariketa linguistikoa egitera behartuko duena.

Hizkuntzaren formari dagokionez, zertara dator jende gehiena Lur planetara: ahal dela berbaz esfortzurik gabe komunikatzera… ala praktika linguistikoak esfortzuz egitera?

Jar gaitezen euskarara bikoizturik ETB1en emititzen diren film eta tele-sailen ikusle potentzialaren tokian.

Ze nolako euskarazko oihartzuna beharko du hiztun horrek inguruan, esfortzurik gabe bat egiteko pantailatik eskaintzen ari zaionaz?

Egun existitzen dena baino askoz ere ozenagoa.

Alegia, egun existitzen ez den euskarazko oihartzun errepikatua.

Nekez eskatzen ahal zaio ETB1i bere gain har dezan tamainako erantzukizuna.

Baina, inork hartu ezean, euskararen oihartzuna beti ahul.

Izan ere, urteak aurrera joan arren, oraindik ere gutxiago baitira euskaraz konpetenteago, erdaraz baino, diren euskaldunak.

Euskaldunak izan arren, hiztun gehienak erdaraz konpetenteago.

Inguruan duten euskarazko oihartzuna ez zaielako ozentasun nahikoaz ailegatzen, haiengan errepikatzeko trebetasuna modu automatikoan erreproduzitu dadin.

Haurrak izan ohi dira horren salbuespena. Zerotik hasten direlako hizketan eta haiengana ailegatzen diren oihartzun idiomatiko guztiek bidea guztiz zabalik aurkitzen dutelako. Horregatik funtzionatu izan dute hain ondo, baita erdal etxeetan ere, euskarazko marrazki-bizidunek.

Haurrak handitzen doazen heinean, ordea, inguruan dituzten hizkuntza-oihartzun guztien egiazko ozentasuna antzemango dute, eta horren arabera osatuko da hiztun bakoitzarengan errepikapen automatikorako gaitasuna.

Askoz altuagoa erdaraz, bistan denez, euskaraz baino.

Asko ala gutxi egin dezake ETB1ek horren aurrean?

Oihartzunetik hurbilen den hedabidea irratia dugu, definizioz, eta horregatik entzuten da horrenbeste.

Euskarazo prentsa eta literatura minoritarioak dira berez, baina ez inexistenteak, irakurtzera animatzen denak aldez aurretik onartzen baitu prozesu intelektual bati –irakurtzea bera- ekin beharko diola, eta horregatik ez zaio horrenbeste inporta, irakurtzen ari dena oihartzunetik nolabait urrun egotea, are artifiziosidade batean kokatu arren, zeina oso gozagarria suerta dakiokeen intelektualki.

Zer esango telebistaz?

Telebista-generoen arabera posible dela genero bakoitza oihartzunetik zein distantziara dagoen gutxi gora behera kokatzea.

Oihartzunetik gertuen diren saioak dira, oro har, hizkuntza inprobisatu eta ez beti arautua erabiltzen dutenak.

Saio herrikoiak, elkarrizketak eta debateak.

Oihartzunetik urrutien daudenak, oro har, bikoiztutako hizkuntza super-arautua erabiltzen duten fikziozko saioak.

Kanpoan erositako tele-sailak eta filmak.

Erdibidean egongo litzateke bertan ekoiztutako fikzioa, jatorriz euskaraz idatzia izan baldin bada, edo behintzat halako itzulpen super-arautzailerik jaso ez duen bitartean; bestela, kanpoan erosia izan, eta euskarara modu super-arautzailean bikoizturiko fikzioen multzo berean sartu beharko genuke; alegia, oihartzunetik oso urrun.

Salbuespen modura, arestian esan bezala, umeei zuzenduriko marrazki bizidunak daude, modu super-arautzailean bikoizturik etorri arren. Berez, oso urrun leudeke oihartzunetik, marrazki bizidun horietan erabiltzen den euskarak ez duelako bizitza errealean, inolaz ere, existitzen, baina umeak zerotik hasten dira eta haientzat bizitza erreala bada telebistak aurrean jartzen dien baita euskara hori ere.

Helduentzako fikzioan –beti modu super-arautzailean bikoizturik etorri ohi dena- zer hobe; bikoiztu ala azpi-titulatu?

Hipotesi modura, zera plantea genezake: bi kasuetan gabiltza oihartzunetik arras urrun, baina baliteke ikusleek errazago onartzea irakurri behar izatea, irakurtzeak berez -arestian aipatu bezala- bai baitauka ariketa intelektualetik, ikus-entzute hutsak ez bezala, baina oihartzun faltak horretara behartzen du fikzio super-arautuaren ikus-entzule hutsa, nolabaiteko ariketa intelektuala egin behar izatera, pantailatik jasotzen ari den guztia harrapatuko –ulertuko- badu.

Alegia, ikus-entzulea ez genuke prest esfortzurik egiteko ikus-entzuterakoan, baina bagenuke prest esfortzua egiteko irakurtzerakoan.

Azpi-tituluekin gehiagotan probatzean, beraz, agian okerrik ez.

Orohar, baina:

Zer egin daiteke oihartzunetik urrutien dauden generoak gertuarazteko?

Fikzioa bikoizteari eutsiz gero, bikoizketa eredu ez hain zuzena planteatu, toki gehiago eginez erdarazko –nazioarteko- hitzei.

Hizkuntzaren ekonomia aplikatu, erdarazko –espainolezko- aditzak bere horretan kopiatu gabe, euskarazko itzulpenetan aditz-laguntzaileen inflazioa dakartelako, eta oso astun, arfizioso, are nahasi, utz dezakete bikoiztutako bertsioa.

Euskarazko esamolde tradizionalak erabili; ez derrigor jatortarsun bila, baizik eta adierazkortasun bila, eta baita hizkuntzaren ekonomia bilatuz ere.

Bi errejistro sortu, formala eta informala.

Formala eredu arautua da, baina informala ez litzateke izango –orain arte pentsatu izan den moduan- eredu ez arautua, baizik eta eredu arautuaren bertsio laburragoa, beti ere hizkuntzaren ekonomiaren onbeharrez.

Adibidea:

Errejistro formalean, norbaitek galdetu: Egin zenezake?

Errejistro informalean: In zeke?

Muturreko adibidea:

Formalean: nahi dugun guztia daukagu.

Informalean: gurun dana daku.

Euskara eredu informala guztiz beharrezkoa da gure fikzioan, euskarazko oihartzuna osatu nahi baldin bada fikzioaren bitartez, baina eredu informal hori diseinatzen ere norbaitek –EITBk, Euskaltzaindiak, bien artean?- hartu beharko luke ardura, nolabaiteko batasuna izan dezan, esan bezala, beti ere hizkuntzaren ekonomiaren ikuspegitik; hitzak ahalik eta laburren.

Laburtzean, euskalkien itxura har lezakete hitzek (arestiko adibideetan bezala) baina gure proposamenean euskalkietatik haratago joan nahi genuke.

Alegia; orain arte, eredu informala euskalkien aniztasunari lotu izan zaio, eta bai; euskalkiak ager daitezke gure fikzioan, noski, eta ekarriko lituzkete eredu informal zenbaitzuen oihartzunak, haien artean ezinbestean desberdinak eta ondorioz aski apalak; eredu informalaren oihartzuna benetan ozena izan dadin, ordea, bateratua beharko luke, horra gure proposamenaren lojika, berritzailea bada ere.

 

ETB1 VERSUS TV3

Katalana eta espainola oso antzekoak dira.

Euskara eta espainola, oso desberdinak.

Euskal Herrian euskaraz bizitzeko esfortzu existenzialari ekin eta erdibidean gelditu den jendea, izan ere, Kataluñan katalanez bizitzekoa bururaino eraman duen jende berbera genuke.

Oso antzeko tipolojia bateko kideak, han eta hemen, Kataluñan eta Euskal Herrian.

Desberdintasun nagusiak? Bi ikusten ditut.

Bat: guk askoz ere lan handiagoa egingo genuela, haiek baino.

Bi: katalana bereganatzea erraza izan zaiela… eta guri zaila, ordea, euskara geureganatzea.

Marka da gero; haienak dirudi meritua eta gureak demeritoa.

Nahiz eta euskaldunok, super-seguru nago, askoz ere lan handiagoa egingo genuen.

Sinplekeria gehiago:

Bazeukan Euskaltzaindiak bere partez jartzerik, euskaldunontzat hau guztia errazago izan zedin?

Horixe bazeukala. Erraz esan liteke, era sinplistan, zergatik ez zen gertatu: lojikoa ikusten zelako, diglosiari aurre egiteko, euskaratik espainola kentzea, erauztea. Ezen ez kontrakoa, noski, erokeriatzat joko baitzen euskararen eremuan espainol gehiago (!) sartzea.

Lojikoa garbizale jokatzea, zikinzale baino.

Diglosiari aurre egiteko, zentzudunena omen: euskara batua, bai euskalkirik zabalduenean oinarritzea, eta baita euskaratik erdara, ahalik eta xeheen, erauztea ere (desagertaraztea).

Mende erdi beranduago, ordea, susma liteke bi faktoreen batuketak –euskalki bakarrean oinarrituriko eredu garbizalea zabaldu izanak- halako estetika linguistiko aski partzial –ez inpartzial- zein kulterano samar baterantz ekarri gaituela, gauza ez dena anuntzio duen nazio idiomatikoa gogo linguistiko partekatua bilakatzeko hiztun askoren baitan.

Beraz, batuan euskalkiek behar luketen presentzia alikuotaz gain, diskutitu liteke ere, zuzen maneiatu ote dugun euskararen eta erdaren arteko distantzia linguistikoaren auzia.

Xabier Amurizak idatzia, bere nobeletako batean: “Aitita Eolio prebisore ilusoa izan zen”.

“Prebisore”, ezen ez hiztegiak dakartzan “zuhur” edo “ernai”, ezta “aurre-ikusle” modukorik ere. “Ilusoa”, ezen ez hiztegiak dakartzan “inozo” edo “sinesbera”, ezta “baikor” modukorik ere.

Xabier Amuriza da; hala bizkaieraz nola batueraz, inork gutxi jar lezake zalantzan duen autoritate linguistikoa. Baina, prebisore esan nahi du, euskaraz, eta iluso esan nahi du, euskaraz ere, ezen ez hiztegiek proposatzen dizkioten zuhur, ernai, inozo edo sinesbera eder horiek.

Egin dezagun galdera inozo bat.

Prebisore ilusoak izan ote ziren euskara batuaren koordenadak ezarri zituzten hizkuntza adituek?

Euskara batuaren diseinatzaileek beharrezkoa jotzen zuten euskara batua garbizaletasunean oinarritzea; hau da, euskarazko hiztegietara ez igotzea euskaldun gehienek erabat barneraturik zituzten erdarazko hitz eta esamolde ugari (prebisore, iluso), eta haien ordez, ordea, euskaldun askorentzat ezezagunak ziren opzioak proposatu zituzten (zuhur, ernai, sinesbera).

Funtzionatu zuen?

Zoritxarrez, euskaltzainek horrela jokatu eta gero, hiztun pilo bat erretraitu egin zen euskararekiko. Hain zuzen ere, euskaldun-zahar deitu izan ditugun multzokoak erretraitu.

Bageneukan zaila, berez, euskara bakarraren zabalkundea. Besteak beste, euskara batuarentzat hautatutako aditz sistemak milaka hiztun natural oso urrun uzten zituelako. Urrunen gelditzen zen hiztun multzorik potenteena, dudarik gabe, bizkaitarrena. Halere, onartu besterik ez dugu izan, kitto; horretaz bai ez dagoela beste barriketarik: euskara batuak ezingo luke funtzionatu bi aditz sistema desberdinekin.

Bat-batean, baina, euskaldun askori ezezagun zitzaien… bai ezarri nahi zen aditz sistema ia osoa, eta baita hitz ugari ere.

Normala den moduan, jendartean euskara batua “zaila” ez ote zen, edo gutxienez euskaldun askori ez ote zitzaion “zaila” egiten, ideia arriskutsu hori, zabaltzen hasi zen.

Normala den moduan.

Euskara berria, euskaldun askoretzat, ez zegoelako airean flotatzen.

Oihartzunak ez baitzekarren, ozentasun nahikoaz, halako euskararik.

Zaila egiten zitzaien, lojika guztiz, ez bakarrik erdaldunei, baita euskaldun askori ere. Baina, dirudienez, ezin zuten halakorik esan.

Izan ere, berehala “mantra” bat zabaldu zen euskal munduan, zeinaren bidez euskara “zaila” zela zioena, nonbait, euskararen “aurka” ari baitzen, euskalduna izan arren (horiek maltzurrenak omen).

Esan dezakezu txinera zaizula zaila, edo alemana, baina ez euskara.

Kurioski, gutariko edonork, ordea, zera pentsa lezake, hasierara bueltatuz: guretzat katalana dela, hain zuzen ere, hizkuntza erraza.

Zergatik? Esanda dago eta begibistakoa da; espainolaren oso antzekoa delako.

Beste modu batez esanda; inguratzen gaituen espainolaren oihartzuna, hain da ozena… ezen euskaldun askorentzat katalana -espainolezko oihartzunaren bitartez- erraza bilakatzen baita eta euskara ez.

Katalana bai erraza, espainolaren oihartzun ozena etengabe entzuten ohitua gauden hegoaldeko euskaldunontzat.

Euskara ez bezala.

Euskara, ordea, gero eta zailago, gurean hartu izan diren erabaki estratejiko asko ez baitira etorri euskararen zailtasun kontextualak neutralizatzera, baizik eta, inkluso, kontrakora; zailtasunak areagotzera, modu horretan gure nortasun propioa indartzen ari ginelakoan.

Zerbait egingo al dugu telebistan euskararen oihartzuna ozenago entzun dadin?

Kategoria: Artikuluak


*

 1. Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections http://pornware.yougioporn.kanakox.com/?noelia teens fucking friends moms porn odwnload nightline porn faceoff amatear woman porn free full video mobile porn tucci porn
 2. [URL=https://www.ninisilk.com/]silk hair wrap[/URL] [URL=https://www.ninisilk.com/]mens silk underwear[/URL] Chi Hair Products - Chi Silk Infusion Or will it's another vanishing cottage ? Warmer pajamas: I am used to wearing shorts and a t-shirt to bed. Wash Thai silk best by hand by any very gentle soap. Gently press the towel help make the scarf dry. The permanent symbol of silk as a sign of wealth runs deeply. Sarees made of silk have grown popular for special events like weddings in India and around the world. Fortunately there are methods to remember to get extremely good for most material that you'll be looking to. Your journey to find and buy a fabulous silk saree will be smooth and straight after learning just 5 tips. Handmade silk is essentially the most lustrous and luxurious of organic and natural textiles. Purchasing want different that someone special feel perhaps a million bucks (without breaking the bank) spend money silk, as a general gorgeous hand-woven silk shawl or headscarf. We are aware of many parts of financial woes because of such fine wash cloth. It may be because in the dynasty's possess come to build a real say on the monetary value of silk, but we all know that many countries experienced their surrender manufacturing this fabric. The economy of China has benefited largely from the sheer amounts of factories associated with provinces of these Asian world. At one time 28% of your gross domestic product was silk foreign trade. Up to 50 % Japans export was Silk at just one occasion as actually. Of course automobile nations entering into the act of manufacturing this fine material, times have been altered. An older woman in a cloak by using a face full of wrinkles and smiles drove the third cart. Her covered cart was pulled by an old but relevant donkey and was enveloped with different silk pajamas stuff. Piles of cookware hung using a outside belonging to the cart. Every one of the pots were together with various living plants and dried capsules. The inside with the cart was filled with books. She stopped her cart and looked at me like I the wet new puppy. After the silk worms build there cocoon, they are killed with heat. Silk worms build their cocoons with just seconds away . few long thread, 500-1000 meters in length. Factory workers brush the not within the cocoon to pick the end on the thread, and can then be reel it off to make fabric, or stretch against eachother to make silk floss for a comforter. Sexy Costumes can be multi-taskers. Additionally to its sexual appeal, Sexy Sleepwear is designed for ultimate comfort while having a good sleep. Comfort does not mean sloppiness when. Rather, it translates into charmeuse or silk pillowcase pajamas; they are soft on skin too as soft to the touch. Other sleepwear includes a cami top paired with Capri pants or a chemise by using a deep V neckline with lace and side slits. Another sexy look for bedtime could be the classic sleep shirt. It skims the body and rests on the top of the thighs. Men love the style of a lady in a sleep shirt or even if their own shirt. When buy pajamas towards your pup, you will have to consider all the features that it could actually offer. You will get your money's worth if you can get the largest number of features you can in basically single portions. It is just like hitting two birds with one stone. Looking back, as beautiful as our creations were, the products we used were nowhere near might not available here. Silk plants I see now are unbelievably vibrant and real life. I've seen silk plants Simply put i had to feel to know if these were real. I especially enjoy live plants with silk flowers mixed appearing in. A clever way of adding more variety and color without flowers wilting. Silk trees and silk plants can balance a space by submitting spaces with year round color and wonder. If you try to grow your hair long there a few tips you can try that can certainly help. Proper health and looking after your hair absolutely make a difference and taking to heart a handful of these suggestions below will help also. B) One fact will be the traditional Thai silk is hand-woven consequently that no fabric may be the same, each and every one is unique. Artificial silk is machine woven, to ensure that has always the same color and each part from the fabric looks exactly issue. Visit a local fabric store to buy the supplies you'll need to you could make your decorative pads. If there isn't one nearby, you might find cash fabric and supplies via internet. Or, you likely have an existing item of clothing along with other fabric within your home that you want to recycle for this project. Be guaranteed to deep condition your hair with a protein-based conditioner once or twice silk pillowcase per month. In between deep conditioning treatments, use a higher quality protein based leave in conditioner to hydrate your hair do. Obtain a silk scarf and wrap it around your pillow at the dark. A silk pillowcase will work just also. When you wake up in the morning, curly hair will be easier to manage, but it will take less time to prepared in the morning. 1) Ultimate luxury: silk pajamas sheets and pillowcases end up being the ultimate luxury in mattress. The feeling against your skin is smooth and soft. Cargo area looks luxurious in load and when you're lie on it, a person are like a king or queen. Silk is therefore, pricier than cotton, nevertheless it will also last you a long a little time. Sleeping in the pitch black room is the ideal environment for my family to sleep in. Eye masks for sleep wouldn't really make the grade. It has everything to do with every spot of light when i are subjected to. As dark as it is really a night for you, so must working day be as bright as always! Wake up and bask each morning sun's warmth and light bulb. Light sensors on our bodies trigger hormonal regulation in day time. Lastly, with out silk in economies, there is a 2% deficit inside world economies, as the whole. It is safe to say, where promotional efforts . be without silk. For we are nations of need and desire for good. [URL=https://www.ninisilk.com/collections/silk-pants]silk jogger pants[/URL] [URL=https://www.ninisilk.com/collections/silk-scarf]silk scarf[/URL]
 3. Здравствйте! [url=http://zamenazamka.pp.ua/forum][img]https://isif-life.ru/wp-content/uploads/2020/10/button.png[/img][/url] [url=http://zamenazamka.pp.ua/forum][img]https://rost.specdispetcher.ru/upload/usl/f_5e8b4625b1377.jpg [/img][/url] Мы врезаем замки 15 лет. Мы знаем про замки почти все. Наши мастера помогут с выбором замка. Сами купят и доставят необходимый ассортимент. Мы используем замки любых моделей: импортные, отечественные, бронированные и межкомнатные. Врезать замок возможно, как на новое место, так и на место старого замка. В металлическую или деревянную дверь. Время работы подбирается то, которое удобно для Вас. При невозможности оплатить работу мастера, наши консультанты подскажут Вам, как выполнить работу самому. Наш телефон 8 Подрбный ответ читайте в статье ниже. Однако существует одна проблема. Все замки имеют различные посадочные размеры для различных конструкций дверей. Поэтому замок может не подойти к двери. До того как выбирать подходящую модель, необходимо осмотреть дверь, предназначенную для врезки замков. Многим мастерам, безразлично, какую модель использовать. Главное чтобы держался, а подходит он к данной двери или нет, значения не имеет. У нас другая технология. При вашем обращении мастер подробно расспросит Вас о вашей двери по телефону, если что-то не ясно значит, необходим выезд на адрес. По прибытии на адрес, осмотрев дверь и внимательно выслушав ваши пожелания, мастер совместно с Вами, найдёт решение, какой замок подойдёт для Вашей двери. Затем мастер предложит варианты моделей из того набора, который он привез с собой, либо отправиться за новым замком на склад или в магазин. В настоящее время все больший процент рынка сбыта металлических дверей, завоёвывают двери китайского производства. Объясняется такое явление очень просто — такие двери очень дёшевы и при этом имеют неплохой внешний вид. Замки на таких дверях успешно подражают зарубежным аналогам по внешним данным, имеют внешнее подобие брони, имеют встроенную распорную ригельную систему. У некоторых моделей даже есть эффектный фонарик, подсветки замочной скважины. Однако при длительной эксплуатации возникают неожиданные проблемы, которые приводят к различным неисправностям. Особенности изготовления китайских дверей таковы, что при попытке врезать новый замок, приходится столкнуться с дополнительными сложностями. В первую очередь это тонкостенное полотно самой двери. Ввиду этого новые замки не защищены металлом наружного полотна. Обращу ваше внимание, что у дверей хорошего качества в районе замка толщина может доходить до 9 мм, а минимальной нормой считается 2 мм. У дверей китайского производства она составляет доли миллиметра. Такое отличие от нормы вынуждает мастера врезать замок используя дополнительные крепёжные приспособления. Листы стали и бронепластины, которые также очень сложно закрепить внутри двери, из за отсутствия прочного основания. Следующим неблагоприятным фактором является отсутствие ребра жесткости или профильной рамы. Такая рама в обычных дверях является основанием для крепежа корпуса замка. Жесткость в китайских дверях обеспечивается штампованным профилем, к которому закрепить замок надёжно, практически нельзя без дополнительного усиления жесткости. Механизм распорных тяг расположен настолько близко к углу двери, что корпус любого замка упирается в их направляющие. Это также создает проблему для мастера, так как эти направляющие необходимо удалить из двери. Но данная дверь неразборная. Удаление направляющих и находящихся в них тяг приходится производить через узкое отверстие для корпуса небольшими участками. Таким образом, чтобы врезать надёжный замок необходимо выполнить несколько операций, требующих опыта и навыков, в противном случае новый замок долго не проработает. Броненакладка в комплекте с защитной пластиной надежно защищает замок от высверливания и взлома. При вскрытии такого замка злоумышленнику понадобится 1, часа. Относительно быстро справиться с таким замком поможет болгарка, но злоумышленники не пользуются таким инструментом, вследствие шума который он производит. За 12 лет работы в сфере установки замков, автору этих строк не доводилось встречаться с такими случаями. Высверливание личинки защищенной броненакладкой также длительный и шумный процесс. Броненакладка рисунок слева устанавливается только к специальным втулкам, которые есть на корпусе запорного устройства. Крепление осуществляется с внутренней стороны двери на калёные или твердосплавные болты. Бронепластина рисунок слева защищает непосредственно механизм, внутри корпуса от воздействия сверла или фрезы, в случае, если злоумышленник попытается обойти броненакладку и повредить запорное устройство с помощью дрели. Изготавливается из твёрдых сплавов и калёных металлов. Устанавливается внутри двери и крепиться к корпусу замка. Может защищать весь корпус целиком или только самые важные элементы механизма секретности. Существуют фирменные броненпластины и самодельные, изготовленные путём закаливания металлического листа. Причём самодельные даже лучше заводских. На место неисправного замка решили врезать получше. В течение часа подъехал мастер, посмотрел, всё померил и поехал за замком. На следующий день привёз его и врезал, где то за два часа. Претензий нет, одни благодарности. После того, как старый замок рассыпался, долго не могли выбрать хороших мастеров, чтобы доверить им свою дверь. Когда я на работе встретилась с Вашими мастерами, которые там замки врезали, то попросила их поработать и с моей дверью. Они согласились. Спасибо Вашей фирме за качественную работу. У меня на двери был только один замок. У всех два, а у меня один. Ну, нужно исправлять недостаток. Нашел в Яндексе ваш телефон и позвонил. Рабочий приехал в тот же день и врезал мне ещё один замок. Всё прекрасно работает. Врезать сейфовый замок. Врезать цилиндровый замок. Врезать тяжёлый замок. Цена услуги: Врезать замок - от руб. Гарантия на работу 3 года. Срочный выезд мастера. Большой ассортимент замков у каждого мастера. Бесплатные консультации по телефону 8 Мастера из вашего района. Врезать замок в дверь цена от рублей. Врезать замок в китайскую дверь В настоящее время все больший процент рынка сбыта металлических дверей, завоёвывают двери китайского производства. Рекомендуем врезать замок импортного производства с установкой броненакладки и защитной пластины! Предлагаем врезать на место устаревших замков, современные и удобные модели импортного производства, для металлической и входной двери. Отзывы заказчиков о нашей работе. Вызов мастера в Москве: 8 Любое копирование материалов сайта запрещено. Установка замков в металлическую дверь – мастера на YouDo;; опытных специалиста в Москве готовы выполнить услугу;; вы сами назначаете цену. [url=http://zamenazamka.pp.ua/forum][img]https://vigodabel.com/wp-content/uploads/2018/08/nasayt.png[/img][/url] Подробнее о [url=http://zamenazamka.pp.ua/forum]ручка от двери сломалась[/url]. https://is.gd/wYJGMH
 4. Ошибка: Dropped index http://schema.org/Movie
 5. Приветствую Вас дамы и господа!Есть такой замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. https://drive.google.com/file/d/1Y0zYtrRCia9jfU-BH3WPIbhph6HvwDRl/view?usp=sharing Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Заказывайте скважину для воды в АКВАБУРсервис – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Почему роторное бурение — более результативное? Роторное бурение в МинскеКогда бурится менее глубокая, фильтровая скважина, то используется обычное долото-резец и шнеки (стержень со сплошной винтовой поверхностью вдоль продольной оси), которые «ввинчиваются» в породу. При роторном бурении применяются шарошечные долота из высокопрочных сплавов с центральной или боковой промывкой, которые пробивают любую породу. При этом промывочная жидкость осуществляет выброс грунта из скважины и препятствует обрушению стенок пробуренного ствола. Поэтому роторным способом достигается глубина более 200м. Почему бурение называется роторным? Долото проходит твердую породу не только потому, что прилагает усилие и «пробивает» ее, но и потому что вращается и подает промывочную жидкость под давлением. А вращается долото при помощи ротора — крутящейся части двигателя. Ротор применяется в ряде технических областей, и бурильное оборудование — не исключение. От всей души Вам всех благ!
 6. Trusted Online Casino Malaysia http://gm231.com/4d-lottery/#4D Lottery - Online Casino Malaysia!..
 7. Girls of Desire: All babes in one place, crazy, art http://neesapornvideos.hustlerporns.hotnatalia.com/?julia world famous porn star the upstairs girls porn granny porn archive backstabbing bitch online porn videos forced sex slave porn vidoes
 8. dating women in venezuela https://bit.ly/38ozx9v looking for man craigslist new york dating a male from india women looking for bbc men looking for a good guy in real life looking for man craigslist valdosta
 9. Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos http://greeklesbians.hotblognetwork.com/?kari porn naked olympics she male cartoon porn picture galleries nick lachey porn free dutch porn pics sex porn family farm
 10. CcrlosMed
  loli girl PT¦¦¦HC C¦¦¦P offline forum ===>>> https://biturl.top/BnIVna <<<===
 11. Pretty! This has been an incredibly wonderful post. Thank you for supplying this information.
 12. Здравствйте! [url=http://zamenazamka.pp.ua/forum][img]https://vigodabel.com/wp-content/uploads/2018/08/nasayt.png[/img][/url] [url=http://zamenazamka.pp.ua/forum][img]https://pen.specdispetcher.ru/upload/usl/f_5e8f93ee37f3f.jpg [/img][/url] Как работают специалисты по вскрытию дверей 2. Можно ли отпереть замок своими руками, если нет ключа 3. Основные методы самостоятельного вскрытия замочных механизмов 4. Инструменты, необходимые при открытии двери без ключа 5. Разновидности замочных механизмов 6. Вскрытие замков разной формы 7. Открытие входной двери с внутренней стороны 8. Что делать, если сломался ключ в замочной скважине 9. Грубый метод открывания Альтернативные варианты открытия входной железной двери с поломанным замком без ее повреждения. Среди существующих способов можно подобрать оптимальный. Помимо открывания замков оригинальными ключами существует несколько альтернативных способов. Отжимание двери. Воздействие отверткой. Взлом замка. Вскрываются они отмычками или подручными средствами. При аварийном открывании последовательность воздействия обратная. Сначала прижимаются ригели, затем крючком поднимаются сувальды. При правильных действиях все сувальды свободно сдвинутся. После правильно выполненных манипуляций дверей откроется. Как вариант, можно попробовать открыть дверь похожим ключом. Изношенные механизмы порой поддаются настойчивому воздействию. Как открыть замок без ключа входной двери радикальным способом. Отпереть цилиндровый замок можно путем разрушения. Вторую половину заталкивают внутрь. Для этого рекомендуется вооружиться спицей либо тонкой отверткой. После этого замок должен провернуться. Иногда личинки просто выбивают молотком. Стоит отметить, что после такой процедуры личинку придется полностью заменить. Для этого пригодятся различные домашние предметы. Иногда способна выручить шпилька для волос. Вторая понадобится для утапливания штифтов цилиндрового механизма. Portalle Блог Советы Аварийное открывание дверей — несколько проверенных и эффективных способов. Аварийное открывание дверей — несколько проверенных и эффективных способов При форс-мажорных обстоятельствах, когда приходится стоять перед закрытой дверью, потому что ключ потерялся, сломался или забыт в доме, действовать можно самостоятельно или обратиться к специалистам, потому что существует большой риск испортить дверь. Подняться наверх 1. Альтернативные варианты открытия входной железной двери с поломанным замком без ее повреждения 1. Основные методы самостоятельного вскрытия замочных механизмов Помимо открывания замков оригинальными ключами существует несколько альтернативных способов. Подбор ключа. Чаще всего применяется для цилиндровых механизмов. Рабочий участок должен оставаться свободным. Статья была полезной? Поделись ей или сохрани себе, чтобы не потерять. Редакция Portalle. Спасибо всем за обратную связь. Будем рады ответить на ваши вопросы. Читайте также. Чем отмыть монтажную пену с металлической двери — средства и методы воздействия. Ремонт входных дверей — несколько простых действий для восстановления. Как выбрать входную металлическую дверь в квартиру: советы профессионалов. Продолжительность: [url=http://zamenazamka.pp.ua/forum][img]https://vigodabel.com/wp-content/uploads/2018/08/nasayt.png[/img][/url] Подробнее о [url=http://zamenazamka.pp.ua/forum]ремонт металлической двери в квартире[/url]. https://is.gd/D4GvnQ
 13. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this info So i'm satisfied to show that I have a very just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I so much unquestionably will make certain to don?t fail to remember this website and give it a look regularly.
 14. Доброго времени суток товарищи! Предлагаем Вашему вниманию высококачественные профессиональные плёнки. Наша организация"ООО Защитные плёнки" работает 15 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Бизнес-центры, магазины, офисы, частные и жилые дома — за время своего существования на строительном рынке Беларуси компания «Защитные пленки» зарекомендовала себя как серьезная и профессиональная команда специалистов, готовых помочь своим заказчикам в реализации проектов любой сложности. Когда у вас на службе уникальные технологии комфорта, надежности и энергосбережения, все идеи легко воплотить в жизнь! При неправильном выборе партнера вы рискуете не только потерять деньги, затраченные на выполнение заказа, но и потратить время и средства на повторное изготовление стеклопакетов!Профессиональное нанесение оконных пленок на стекло и изготовление качественного противоударного стекла — это очень скрупулезная работа, требующая хорошего знания свойств пленок, многолетнего опыта работы специалистов, а также учета происходящих физических процессов при оклейке стекла. Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1hceZWkDFW4mFU9sDZ64bQAi3ss41Fo5g/view?usp=sharing С уважением,коллектив "ООО Защитные плёнки".
 15. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?
 16. My brother suggested I may like this blog. He used to be totally right. This post truly made my day. You can not consider just how much time I had spent for this info! Thanks!
 17. Добрый день друзья! Производим на заказ и устанавливаем стеклянные перегородки в квартиру и в офис по индивидуальным размерам. Мы постоянно следим за современными тенденциями и фурнитурой для стеклянных конструкций, и всегда готовы предложить вам различные решения для создания стильного интерьера в любом ценовом диапазоне. Межкомнатные стеклянные перегородки чаще всего служат для зонирования пространства. Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/13CAPanRKgpkKCcaHzI0EiaMtWM0saPJO/view?usp=sharing
 18. SssvePoold
  loli wench PT¦¦¦HC C¦¦¦P offline forum ===>>> https://biturl.top/BnIVna <<<===
 19. Добрый день товарищи!Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. https://drive.google.com/file/d/1Y0zYtrRCia9jfU-BH3WPIbhph6HvwDRl/view?usp=sharing Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Заказывайте скважину для воды в АКВАБУРсервис – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Почему роторное бурение — более результативное? Роторное бурение в МинскеКогда бурится менее глубокая, фильтровая скважина, то используется обычное долото-резец и шнеки (стержень со сплошной винтовой поверхностью вдоль продольной оси), которые «ввинчиваются» в породу. При роторном бурении применяются шарошечные долота из высокопрочных сплавов с центральной или боковой промывкой, которые пробивают любую породу. При этом промывочная жидкость осуществляет выброс грунта из скважины и препятствует обрушению стенок пробуренного ствола. Поэтому роторным способом достигается глубина более 200м. Почему бурение называется роторным? Долото проходит твердую породу не только потому, что прилагает усилие и «пробивает» ее, но и потому что вращается и подает промывочную жидкость под давлением. А вращается долото при помощи ротора — крутящейся части двигателя. Ротор применяется в ряде технических областей, и бурильное оборудование — не исключение. Увидимся!
 20. Sexy photo galleries, daily updated pics http://femdomcomics.bestsexyblog.com/?donna scotti andrews porn harem girls porn free genuine lesbian porn jeanna fine anal porn tubes honest porn
 21. Donaldrii
  Доброго времени суток господа Обустройство скважины с пластиковым кессоном Пластиковый кессон – самое оптимальное решение только что обустроенной скважины. Помимо того что, он отлично защищает Вашу скважину, обеспечивает ей необходимую герметичность. Пластик, как известно, не подвержен коррозии. К тому же, ни в каком дополнительном обслуживании пластиковый кессон не нуждается. В результате Вы имеете чистую питьевую воду в доме и на своем участке, используя для полива огорода. И пользоваться пластиковой конструкцией Вы можете в течение 50 лет, не опасаясь за работу Вашей скважины. Монтаж пластикового кессона в только что обустроенную скважину состоит из этапов: Вокруг обсадной трубы выкапывают котлован с запасом на 20-30 см больше диаметра пластикового кессона. Выравнивают дно.Опускают кессон отверстием на обсадную трубу. Фиксируют трубу к корпусу кессона. Точность и аккуратность установки напрямую влияет на качество пользования и срок службы кессона.К кессону через боковые отверстия в его стенке подсоединяют трубы водопровода и вывода на внешний поливочный кран, подсоединяется питающий кабель, всё аккуратно закрепляется крепежными болтами.Обсадная труба должна быть обрезана до нужной высоты с учетом кессона. В скважину спускается насос через оголовок. Подключают все трубы, закрепляя болтами. на оголовке.Устанавливают в кессоне гидроаккумулятор и системы автоматики, розетка со шнуром для подключения электрического кабеля.Подводят трубы и электрический кабель к домуЗакрывают крышку кессона. Засыпают щели выкопанной землей. Литой пластиковый корпус кессона, а также его установка на глубине 2 м (это ниже промерзания грунта) защищает скважину и оборудование от замерзания в холодное время года.Монтаж пластикового кессона и обустройство скважины завешено и можно пользоваться скважиной.
 22. Chennai, on the Bay of Bengal in eastern India, is the capital of the state of Tamil Nadu. The city is home to Fort St. George, built in 1644 and now a museum showcasing the city’s roots as a British military garrison and East India Company trading outpost, when it was called Madras. Religious sites include Kapaleeshwarar Temple, adorned with carved and painted gods, and St. Mary’s, a 17th-century Anglican church. http://dkarimun.blogspot.com/2009/10/memperbaiki-file-mdb-ms-access-yang.html - Chennai
 23. Привет дамы и господа! Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Хозяева квартир, загородных домов, коттеджей, а также офисных и торговых помещений для обустройства проемов все чаще выбирают двери из закаленного стекла. Такой материал неспроста стал популярен. По прочности и звукоизоляции стекло не уступает деревянным полотнам, а по износостойкости в разы превосходит другие классические материалы. Кроме всех плюсов технических характеристик, стекло является наиболее декоративным материалом и в ближайшее время точно не выйдет из моды. Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1M3yBV_X6avVPgF2FyJhEy5k9Xdyq9NUo/view?usp=sharing От всей души Вам всех благ!
 24. design your own name necklace Aesthetic necklaces come in a variety of styles and designs to signify a myriad of matters. These necklaces might be manufactured from numerous types of products and will be studded with diamonds, rubies, semi-valuable stones, crystals, pearls, and a great number of other kinds of valuable or semiprecious gems. You will find even types that are merely purposeful by which they provide an especially simple perform. An aesthetic necklace is usually worn by women of any age and can be made from nearly anything from true leather-based to an affordable plastic wristband. In combination with these, aesthetic necklaces may also be tailor made created to characterize the wearer's identify. If you want to style and design your very own identify necklace, you can do so through the use of any type of gold or silver jewelry. You will require to make certain that the pendant is protected ample so that you can have on it without creating any distress. Lots of people like to put an inscribed title plate right about the pendant to make sure that it's a personalised glance in addition. You may make the nameplate necklace glimpse something you want to. A method you can layout your personal title necklace is to work with a picture that is certainly near to your personal. A single prevalent graphic accustomed to structure identify plate necklaces is a woman getting adorned by a gorgeous, fascinating gentleman. You will find a variety of photographs that could be used to layout these collars. This is a great option since you will be able to locate a picture that is definitely close to your own private, yet pretty diverse in its possess correct. You can even set a photo of by yourself within the name plate necklaces if you like. Yet another way which you could get identify plate necklaces manufactured in your case is to own one particular created using your initials. You may have a necklace designed in which Each individual letter represents one particular of one's initial and very last names. One example is, you could have your 1st identify starts with A after which conclusion with G. The initials is often in any get that you decide on, meaning which you can possess the initials of equally your final and initially names, as well as your middle identify (In case you have 1). The chances are countless In relation to this sort of gold necklace nameplate necklace. In the event you would favor to style and design an aesthetic necklace that's not as ornate or as personalized, there remain several options accessible to you. For example, you can find a nameplate necklace which includes nothing at all at all to try and do with the one who is putting on it. Instead, the necklace could basically symbolize the type by which you were elevated and the sort of new music you listened to as a child. You can even get such a gold necklace to include the name of one of your respective childhood idols. As you'll be able to see, you do have a lots of selections In regards to earning a personalised bit of jewellery for instance an aesthetic necklace employing a title plate. When buying this kind of gold necklace, be sure that you're picking out one which you actually like. Typically, you should be able to find a nameplate necklace that may be produced by exactly the same business which makes your primary gold necklace. This can ensure that you will get to enjoy the same top quality inside a necklace that you'll when you were being to invest in a gold necklace which was mass developed.
 25. Is it responsible site or not? go here http://apartmentcapital.com/?canadian.pharmacy.sildenafil Will I receive treatment as an outpatient or be admitted to the hospital canadian pharmacy sildenafil Stress that by doing their own ADLs, persons with ALS are exercising
 26. ПОЧЕМУ В РОССИИ ПРОДУКТЫ ДОРОЖАЮТ В 8 РАЗ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ? ДМИТРИЙ ПОТАПЕНКО https://informed.top/pochemu-v-rossii-produkty-dorozhajut-v-8-raz-bystree-chem-v-evrope-dmitrij-potapenko/
 27. :):):)
 28. Andreiivc
  Дренажные скважины в Минске — Бурение под Ключ Скважина для дренажа нужна для того, чтобы избавиться от лишней воды и влаги. Дренажные скважины в Минске используются на протяжении многих лет для дренирования водного потока и осушения земельных участков в случае, если наблюдается излишнее скопление подземных или поверхностных вод.Где применяется дренажное бурение Такие установки обычно размещают во время планирования коттеджного строительства, проектировании многоэтажных домов, складов, промышленных предприятий и на индивидуальном участке, когда есть угроза размыва фундамента.Кроме того бурение скважин для дренажа в Минске производят в таких случаях: Регулярное подтопление подвалов домов Дождевые лужи не осушаются естественным путем на протяжении 7 дней Деревья и кусты гибнут от повышенного содержания влаги в почве Чтобы гарантировано избавиться от проблемы, стоит воспользоваться услугами профессионалов, заказав технологическое бурение скважин в Минске в «БурАвтоГрупп». В итоге, это окажется более выгодным, нежели пользоваться конструкциями сомнительного самодельного устройства, а затем решать, как восстановить трещину на стенах и другие возможные повреждения.Методы бурения скважины для дренажа Средняя глубина скважины дренажного назначения составляет от 4 до 10 метров(до песчано гравийных отложений). При обращении к специалистам, цифра определяется на этапе разработки – составляется грунтовая карта, где намечаются необходимые точки дренажа.Для бурения скважины наша компания использует исключительно роторный способ.Особенности бурения дренажной скважины Обустройство скважины для дренажа в Минской области, как и любом другом городе, предполагает соблюдение таких условий: Бурение должно пройти вглубьнастолько, чтобы пройти водоупорный грунтовый пласт Важно остановить работу буровой остановки вовремя, чтобы не дойти до водоносного слоя Обустройство дренажа После того как были намечены точки дренажа, стоит определиться с объемом материала. Вам понадобится: Керамзит или щебень, который будет помещен в выбуренную скважину Обсадные трубы, выполненные из пластика, также можно использовать трубы из асбеста. Важно использовать для обустройства качественные материалы, а еще лучше доверить это дело лучшей в обустройстве дренажных скважин в Минске компании «БурАвтоГрупп». Это важно для того, чтобы предотвратить заливание, а также снизить к нулю риски заваливания конструкции.В зависимости от объема планируемой скважины и сложности грунта, все работы по разработке, бурению и обустройству дренажной скважины занимают, в среднем, около 2 дней.
 29. Круто, давно искал _________________ игровые автоматы играть реально на деньги
 30. Enjoy daily galleries http://horse.porn.hotblognetwork.com/?jacquelyn porn archiv hardcore ameteur free porn free anime porn videos in english illegal lesbian schoolgirls porn kyle king porn star
 31. Great site. Chic design. I found a lot of interesting things here. Check out my theme site - and rate it http://virginxx.xyz XXX for adults ^^XxX=+
 32. Slots Machine Online India - Dreamtech http://rp777s10.vip/en/games - Click here... Ezugi
 33. Производство изделий из пластика уменьшает эксплуатационные затраты и позволяет корректировать шумовые характеристики, повысить производительность конструкции. Пластмасса определеяется приблизительно на средних позициях между сталью и композитами. Преимуществом производства изделий из пластика является гибкость. Есть возможность отлить детали как с нуля, от разработки чертежей, так и на основе применения форм клиента. В ходе производства создаются изделия произвольных форм. Каталог деталей из пластмасс - Зубчатые и червичные колеса, емкости, тара и т.д.; - Рабочий инструмент для точных работ, панели, измерительные приборы и т.п.; - Изоляционный материал, корпуса промышленной техники, бытовые приборы и т.д. Подробная информация о литье пластмасс приведена на сайте: литье пластмассы Смотрите официальный сайт. Если получилось так, что этот топик попал не туда, просим отправить туда, где обычно размещаются такие топики.
 34. Доброго времени суток господа! https://drive.google.com/file/d/14O9w55SwmlE2-tlnmfFQS62GmpBmQNET/view?usp=sharing Ремонт сделан, но сколько сил нужно потратить на уборку после него! Люди просто теряются при виде гор строительного мусора и заляпанных окон и дверей.Уборка после ремонта требует опыта, убирать нужно аккуратно, чтобы не испортить дорогой ремонт и не повредить элементы дизайна нового интерьера. Стоит задуматься и о том, сколько денег придется потратить на уборку после ремонта своими силами: закупка необходимых чистящих и моющих средств, а также защита от пыли и вредного воздействия химических веществ (перчатки, респираторы, укрывные материалы, не говоря уже об одежде). Ведь многие страдают аллергией, а испорченную кожу рук после работы с агрессивными материалами быстро не восстановить. Особую сложность представляет собой уборка помещений после ремонта, если мебель из них не выносилась. Даже если все было тщательно укрыто, пыль проникла везде, в каждую щель. Для осуществления такой уборки требуется специальное оборудование, а ковры и мебель желательно не просто пропылесосить, но и помыть.
 35. + за пост _________________ олігарх казіно - Играть в онлайн казино в украине на реальные деньги без вложений, онлайн казино украины с бездепозитным бонусом.
 36. Круто + за пост _________________ ігри в яких можна заробити реальні гроші в україні - https://ua.onlinebestrealmoneygames.xyz онлайн казино на гривны игровые автоматы на гривны.
 37. Sexy teen photo galleries http://newpantyporn.gaytrainporn.gigixo.com/?crystal sexy japan madam and porn independent mature porn adult porn video with grandma porn sex onegai teacher totally free camera porn
 38. Donaldnso
  Приветствую Вас дамы и господа Обустройство скважины с адаптером Рассмотрим пошаговый процесс монтажа адаптера Раскапывают траншею глубиной ниже уровня замерзания (1,5-2 метра) и шириной 0,5 метров для удобства монтажа.В обсадной трубе сверлят отверстие требуемого диаметра и обрабатывают его края.Подготавливают адаптер: сначала его очищают от технологической смазки, затем для надежной фиксации обрабатывают герметиком уплотнительные кольца.В обсадную трубу опускают адаптер , используя Т-образный ключ. Резьбовую часть заводят в подготовленное отверстие. Затем обе части конструкции соединяют между собой. К погружному насосу подключают питающий и греющий кабель. Верх обсадной трубы обрезают и закрывают крышкой.Монтируются вспомогательные приборы.Проверка работоспособности системы и ее герметичности.Засыпают траншею песком.Монтаж завершен. Обустройство скважины с помощью адаптера. В чем преимущества? Подходит для комфортного пользования скважиной круглый годОбустройство скважины с адаптером позволит использовать пространства на Вашем участке наиболее оптимально и сэкономит егоУстановка адаптера на глубине 1,5-2 метра препятствует замерзанию скважиныПростой монтаж и демонтаж в случае, владелец не пользуется домом зимой (насос с адаптером легко доставать и возвращать на место)Отсутствует необходимость проведения земельных работ при обустройстве скважиныСвоим качеством в работе не уступает другим видам обустройства скважинВыгодно и экономично для заказчика Как влияет материал адаптера на срок его службы при обустройстве скважины? Рассмотрим, из каких материалов может изготавливаться адаптер: Адаптер из латунных сплавов является самым дешевым вариантом и служит 5-7 летБронзовый адаптер может исправно эксплуатироваться до 25 лет. Но этот материал дорогой и редко встречается в продаже.Адаптер из нержавеющей стали наиболее популярный вариант ввиду своих свойств. Способен проработать исправно до 25 лет. Его отличительная особенность в том, что адаптер не склонен создавать с течением времени вредные примеси в питьевой воде, добываемой из скважины.Адаптер из сплавов DZR обладает устойчивостью к потере цинка, то есть к коррозии. Питьевая вода не портиться при использовании такого адаптера совершенно не портится. DZR-адаптер хорошо служит долгие годы.
 39. I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I'm quite certain I'll learn many new stuff right here! Good luck for the next! Visit my web page: best cbd oils
 40. This website was... how do you say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Appreciate it! Here is my webpage cbd oil near me
 41. Daily updated super sexy photo galleries http://hijabiporn.hotnatalia.com/?beatriz porn search engine money talks pov porn vids torry wells porn pregnant fallon porn moldova porn galleries
 42. I'm gone to tell my little brother, that he should also pay a quick visit this blog on regular basis to obtain updated from hottest gossip. Also visit my homepage best cbd gummies
 43. Годнота спасибо _________________ Ігрові автомати в рівному
 44. I have learn several good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you place to make this kind of excellent informative web site. Here is my web-site; best cbd gummies
 45. Огромное тебе СПАСИБО _________________ liverpool kД±zД±lyД±ldД±z iddaa, Fenerbahce baskanl?k bahisleri - iddaa kod ile sorgulama.
 46. Game LIFE 遊戲情報 https://gamelife.tw/portal.php
 47. College Girls Porn Pics http://felchingporn.hourseporn.amandahot.com/?eva most watch porn clip on internet moms beautiful porn cock clit porn free tall women porn clips sisters need sex porn
 48. Daily updated super sexy photo galleries http://bigdickshemale.sexjanet.com/?eva windows virus directs to porn sites porn movies filmed in africa celbrity porn vidoes free eating out oral porn vintage racial porn
 49. Hardcore Galleries with hot Hardcore photos http://powerbiweb.sexbibijones.instasexyblog.com/?olivia free porn fourm bukakke teen porn wolfmen porn scary movie porn airlock porn pictures
 50. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice procedures and we are looking to trade solutions with others, please shoot me an e-mail if interested. Here is my webpage; loan business singapore
 51. Wow, superb blog format! How long have you ever been running a blog for? you make blogging glance easy. The full look of your site is fantastic, as well as the content material! My webpage ... Salvia Divinorum for Sale
 52. looking for bbc latina https://tinyurl.com/y38pw3vz dating women in prison free looking for rich man japanese asian woman looking for man relationship guy dating women looking for men hot dating in manhattan
 53. dating sex and relationships https://tinyurl.com/y38pw3vz looking for man with money eyes looking for man to share my wife bbc looking for man craigslist vehicle dating military women dating a girl like you
 54. I am now not positive the place you are getting your information, however good topic. I must spend a while finding out much more or working out more. Thank you for wonderful information I used to be looking for this information for my mission. Also visit my web page :: immigration lawyer Mount Laurel NJ
 55. Годнота _________________ pin up - https://kazinopinup.playbestrealmoneygame.xyz, pin-up.
 56. не работает _________________ pin up ставки ios - https://kazinopinup.playrealmoneytopgame.xyz, pin up ставки pinuprooms.
 57. Годнота спасибо _________________ pin up букмекерская официальный - https://kazinopinup.onlinerealmoneygame.xyz, букмекер pin up официальный сайт.
 58. Годнота _________________ pin up casino схемы - pin up casino скачать бесплатно на, pin up casino new.
 59. ничего такого _________________ pin up казино скачать приложение - pin up казино скачать на айфон, pin up казино скачать для андроид.